วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

ชนิดของวงดนตรีไทย

ดนตรีไทยมักเล่นเป็นวงดนตรี มีการแบ่งตามประเภทของการบรรเลงที่เป็นระเบียบมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันเป็น 3 ประเภท คือ
วงปี่พาทย์   ประกอบด้วยเครื่องตีเป็นสำคัญ เช่น ฆ้อง กลอง และมีเครื่องเป่าเป็นประธานได้แก่ ปี่ นอกจากนั้นเป็นเครื่อง วงปี่พาทย์ยังแบ่งไปได้อีกคือ วงปี่พาทย์ชาตี,วงปี่พาทย์ไม้แข็ง,วงปี่พาทย์เครื่องห้า,วงปี่พาทย์เครื่องคู่,วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่,วงปี่พาทย์ไม้นวม,วงปี่พาทย์มอญ,วงปี่พาทย์นางหงส์
ตัวอย่างวงปี่พาทย์


video

วงเครื่องสาย ได้แก่ เครื่องดนตรี ที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่มีสายเป็นส่วนใหญ่ มีเครื่องเป่า และเครื่องตี เป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ เป็นต้น ปัจจุบันวงเครื่องสายมี 4 แบบ คือ วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว,วงเครื่องสายเครื่องคู่,วงเครื่องสายผสม,วงเครื่องสายปี่ชวา
ตัวอย่างของวงเครื่องสาย

video

วงมโหรี   ในสมัยโบราณเป็นคำเรียกว่า   การบรรเลงโดยทั่วไป เช่น "มโหรีเครื่องสาย" "มโหรีปี่พาทย์" ในปัจจุบัน มโหรี ใช้เป็นชื่อเรียกเฉพาะวงบรรเลงอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีเครื่อง ดีด สี ตี เป่า มาบรรเลงรวมกันหมด ฉะนั้นวงมโหรีก็คือวงเครื่องสาย และวงปี่พาทย์ผสมกัน วงมโหรีแบ่งเป็น วงมโหรีเครื่องสี่,วงมโหรีเครื่องหก,วงมโหรีเครื่องเดี่ยว หรือ วงมโหรีเครื่องเล็ก,วงมโหรีเครื่องคู่
ตัวอย่างวงมโหรี

video


สมัยสุโขทัย 
พบว่ามีเครื่องดนตรีดังนี้
๑ ปี่ใน ๒ ฆ้องวงใหญ่ ๓ ตะโพน ๔ กลองทัด (ลูกเดียว) ๕.ฉิ่ง
         สมัยอยุธยาตอนปลาย  
พบว่ามี “ ระนาดเอก “ เข้าร่วมด้วย” ดังนี้
๑.ปี่ใน ๒.ระนาดเอก ๓.ฆ้องวงใหญ่๔. ตะโพน ๕. กลองทัด(ลูกเดียว) ๖ฉิ่ง
         สมัยรัตนโกสินทร์  
รัชกาลที่ ๑ เพิ่มกลองทัดเป็น ๒ ลูก เป็นคู่กัน  ลูกหนึ่งมีเสียงต่ำ เรียกว่า “ตัวเมีย” อีกลูกหนึ่งมีเสียงสูง เรียกว่า “ ตัวผู้” ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้
  ๑ ปี่ใน ๒ ระนาดเอก ๓ ฆ้องวงใหญ่ ๔.ตะโพน ๕.กลองทัด (๒ลูก) ๖ฉิ่ง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น